ИЗПИТВАТЕЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ КЪМ “ ЕКОЕКСПЕРТ – 6 “ ЕООД гр. Варна е създадена през 2001 г. в отговор на поставените с Наредба № 6 от 1999 г. изисквания от Министерството на околната среда и водите за извършване на изпитване, включително пробовземане, на:

 - емисии от неподвижни източници в атмосферния въздух – прах, серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, въглероден оксид, въглероден диоксид, кислород, метан, сероводород;

- характеристики на потоци газове и въздух – скорост, налягане, температура, влажност;

-шум излъчван в околна среда.

Created by "ECOEXPERT 6" EOOD