Дружество

“ЕКОЕКСПЕРТ 6” ЕООД – ВАРНА е частно еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано през 2001 г.

Специализирано е в извършване на консултантски услуги, екологични оценки и оценки за въздействие върху околната среда на планове, програми и инвестиционни предложения, провеждане на екологични изследвания, ограничаване на неблагоприятните въздействия върху околната среда от дейностите и производствата и привеждането им в съответствие с нормативните изисквания, както и изпитване на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от организирани неподвижни източници, определяне на ефективността на пречиствателни съоръжения за прах в отпадъчни газове и въздух.

 В дейността си използваме услугите на множество лицензирани за работа в областта на околната среда експерти и научни работници с доказани компетентност и авторитет. 

Нашите разработки са: екологични оценки и ОВОС на планове, програми и инвестиционни предложения, проучвания и екологични анализи, извършили сме консултации на клиенти в областта на енергетиката, промишлеността и местните органи на управление по проблемите на околната среда, подготвили сме документи на клиенти за получаване на разрешителни и др.

Основната част от разработките ни са насочени към подобряване на екологичното състояние на една от “горещите” точки в страната каквато е районът Варна – Девня.

Силата на “Екоексперт 6” ЕООД е в компетентността по съвременното екологично законодателство, планирането и организацията, измерванията и в богатия практически опит в областта на техниката и технологиите използвани в промишлеността и производството на енергия, както и на тяхното въздействие върху околната среда.

Запазването и развитието на специфичните предимства на дружеството е основен подход в стратегията за неговото развитие.

Created by "ECOEXPERT 6" EOOD