Лаборатория

ИЗПИТВАТЕЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ КЪМ ДРУЖЕСТВОТО е създадена през 2001 г. в отговор на поставените с Наредба № 6 от 1999 г. изисквания от Министерството на околната среда и водите за извършване на периодични измервания и мониторинг на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от организирани неподвижни източници.

Процедурите за собствените периодични измервания на емисиите са регламентирани в Глава Пета на Наредба № 6. Изискването е те да се извършват от акредитирани лаборатории. Само акредитирани лаборатории имат право да издават протоколи от изпитвания, които се признават от българските и чуждестранни компетентни органи.

При подготовката за акредитация „Екоексперт 6″ ЕООД разработи и внедри в Изпитвателната лаборатория за атмосферен въздух към дружеството система за качеството на база международния стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006.

Национален орган по акредитация в Р. България e Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” – София (ИА “БСА”). В процедурата по оценяване лабораторията доказа пред ИА “БСА”, че удовлетворява критериите и изискванията за акредитация: има изградена действаща система за качеството, разполага с квалифицирани и с подходящо образование в областта на извършваните изпитвания специалисти, оборудвана лаборатория с осигурени подходящи условия на работната среда и калибрирани технически средства за измервания, и че компетентно прилага приетите методи за пробовземане и изпитване.

След завършване на процедурата през 2003 г. лабораторията получи акредитация от ИА “БСА” (сертификат № 40-ЛИ/21.06.2013 г., валиден до 31.03.2016 г.) за изпитване, включително пробовземане, на:

- емисии от неподвижни източници в атмосферния въздух – прах, серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, въглероден оксид, въглероден диоксид, кислород;

- характеристики на потоци газове и въздух – скорост, налягане, температура, влажност;

- шум излъчван в околната среда.

Използват се най-съвременни технически средства за измерване и изпитване от световно признати производители, които са калибрирани в акредитирани лаборатории и имат валидни свидетелства за това. С това се осигурява проследимост до основните единици от Международната система измервателни единици (SI). Лабораторията извършва и оценяване на неопределеността на резултатите от измерванията/изпитванията.

Акредитацията, основана на БДС EN ISO/IEC 17025 е доказателство, че акредитираната лаборатория е компетентна и носи отговорност за издаваните от нея протоколи за изпитванията, като гарантира сигурност и високо ниво за изпълняваните дейности.

Акредитацията задължава лабораторията:

  • да осигурява високо качество за изпълняваните дейности;
  • да е винаги в съответствие с изискванията на стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2006 като спазва условията, при които е предоставена акредитацията;
  • да усъвършенства и развива системата за управление на качеството;
  • да оценява периодично нивото на качество на своята дейност чрез извършване на одити (вътрешни и външни);
  • да отстранява евентуално допуснати отклонения от качеството чрез предприемане на коригиращи действия;
  • да елиминира евентуални предпоставки и рискове за такива отклонения чрез извършване на превантивни действия.

Акредитацията не е еднократен акт, а процес, насочен към осигуряване на качество в дейността и доказване на възможностите на изпитвателната лаборатория да извършва изпитвателна дейност в определената област съгласно изискванията на прилаганите стандарти. Периодично ИА “БСА” извършва надзор и оценка на лабораторията като проверява съответствието й с критериите на стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2006 и изискванията на агенцията. Целта е запазване доверието на клиентите в качеството на предлаганите услуги.

За постигане на висококачествени резултати ние непрекъснато търсим нови по-добри начини и възможности за изпълнение на дейностите по измерванията и изпитванията. Особено внимание обръщаме на обучението и периодичното опресняване и осъвременяване на знанията на сътрудниците в съответствие с динамичната външна среда и на извършването на измерванията и изпитванията с най-съвременни технически средства. От важно значение е както да отстраняваме евентуално допуснати отклонения от качеството, така и да анализираме причините за възникването им и да елиминираме предпоставките и рисковете за такива отклонения.

В нашия конкурентен свят е жизнено важно да обслужваме клиентите си безупречно. Стремим се да създаваме партньорство с тях, помагайки им да намерят качествени решения на своите проблеми, и да изпълняваме цялостно, точно и безпристрастно поръчаните ни услуги. Качеството, точността и коректността, опазването на производствените и търговски тайни на клиентите ни са ръководни принципи в дейността на лабораторията и на дружеството.

Created by "ECOEXPERT 6" EOOD