Нормативна база

  • Закон за опазване чистотата на атмосферния въздух;
  • Наредба №6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества;
  • Наредба №1 за норми за вредни вещества;
  • Наредба №10 за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферен въздух от ГГИ;
  • Закон за шума и подзаконовите актове.

Created by "ECOEXPERT 6" EOOD