Стандарти

Прилагат се стандартизирани методи за изпитване на базата на международните стандарти:

БДС EN 13284-1: Емисии от неподвижни източници – определяне на ниски масови концентрации на частици – Част 1: Ръчен гравиметричен метод..

ISO 9096 – Емисии от неподвижни източници – Определяне на концентрацията и масовия разход на частици в затворени канали – Ръчен гравиметричен метод.

ISO 10396 – Емисии от неподвижни източници – пробовземане за автоматично определяне на концентрацията на газове.

ISO 10780 – Емисии от неподвижни източници – измерване на скоростта и обемния разход на газови потоци в тръби.

БДС ISO 8297 – Акустика – Определяне на нивата на звукова мощност от многобройни източници в промишлени зони за определяне на нивата на звуково налягане в околната среда.

БДС 15471 – Шум – Методи за измерване и оценка в помещенията на жилищни, обществени сгради и населени места.

Created by "ECOEXPERT 6" EOOD