Обхват

Обхватът на измерваните параметри е следният:

Концентрация на прах 5…1000 mg/Nm3
Концентрация на въглероден оксид 0…10000 ppm
Концентрация на азотен диоксид 0…500 ppm
Концентрация на азотен оксид 0…3000 ppm
Концентрация на серен диоксид 0…5000 ppm
Концентрация на въглероден диоксид 0…100 %
Концентрация на кислород 0…25 %
Концентрация на метан 0…100 %
Концентрация на сероводород 0…2000 ppm
Скорост 0…30 m/s
Налягане -130…0…+130 hPa
Температура - 50…+1000 °С
Относителна влажност 0…100 %
Шум 16,7…140 dB

Created by "ECOEXPERT 6" EOOD