Правила за качество

1. Цел № 1 на Изпитвателната лаборатория (ИЛ) е клиентите ни да са доволни, да ни имат доверие и да ни търсят за услуги. Стремежът ни е да задържим досегашните си клиенти и да привличаме нови, като спечелим доверието им с коректност и високо качество на предлаганите от нас услуги. Затова ние поддържаме и непрекъснато усъвършенстваме системата за управление на качеството на ИЛ в съответствие със стандарта БДС EN ISO/IEK 17025:2006.

2. Стремежът правилата за качество да се превърнат в неизменен стил на работа в ИЛ изисква всички сътрудници да осъзнаят пряката зависимост на успехите на лабораторията от качеството.

3. Качеството на предлаганите от нас услуги е в пряка зависимост от уменията и квалификацията на персонала и от използваните технически средства. Поради това ние обръщаме особено внимание на обучението и периодичното опресняване и осъвременяване на знанията на сътрудниците в съответствие с динамичната външна среда, и на извършването на изпитванията със съвременни и метрологично осигурени технически средства.

4. Постигането на високо качество изисква постоянен контрол на дейността чрез одити, тъй като и при най-добро желание от страна на персонала са възможни грешки и несъответствия. От първостепенно значение е както да се отстраняват грешките, така и да се откриват причините за възникването им и да не се допускат такива в бъдеще. Това не само подобрява качеството, но намалява и нашите разходи.

5. Нормативната уредба и изискванията на внедрената в ИЛ СК задават общата рамка на качеството, но то се определя в голяма степен и от поетата от нас отговорност да изпълняваме цялостно, точно и безпристрастно услугите, поръчани от нашите клиенти.

6. Важна част от политиката ни по качеството е стриктното спазване на договорените с клиентите срокове за изпитванията и на изискванията на прилаганите методи за изпитване.

7. При изпълнение на дейността си ние гарантираме защита на информацията, представляваща производствена и търговска тайна на клиентите, и на тяхната собственост.

8. Нашите правила за качество са задължителни за целия персонал на ИЛ.

Created by "ECOEXPERT 6" EOOD