Услуги

  • Пробовземане и изпитване на емисии от неподвижни източници в атмосферния въздух – прах, серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, въглероден оксид, въглероден диоксид, кислород, метан, сероводород.

 

  • Измерване на потоци газове и въздух – скорост, налягане, обемен разход, температура, влажност.

 

  • Измерване на шум в околната среда – ниво на звуково налягане, еквивалентно ниво на звуково налягане, максимално ниво на звуково налягане, ниво на звукова мощност, ниво на шума в местата на въздействие, ниво на звукова експозиция.

Created by "ECOEXPERT 6" EOOD